Auktoritärt ledarskap: Allt du behöver veta

Auktoritärt-ledarskap

Auktoritärt ledarskap har blivit synonymt med något dåligt. Men några av vår tids främsta ledare har varit auktoritära ledare. Vi har granskat det auktoritära ledarskapet i sömmarna – både det fördelarna och nackdelarna.


För att en organisation eller ett projekt ska bli framgångsrikt behövs det en eller flera ledare.

En av de mest använda ledarskapsstilarna genom tiderna har varit den auktoritära, som är en motpol till det demokratiska ledarskapet.

Här är allt du behöver veta om auktoritärt ledarskap. Vad det är, när det fungerar, fördelar och nackdelar.

I slutet hittar du exempel på framgångsrika ledare med en auktoritär ledarskapsstil.

Vad är auktoritärt ledarskap

Auktoritär-ledare-skakar-hand

Ett auktoritärt ledarskap är en ledarstil som innebär att ledaren har komplett kontroll. All beslutsfattning görs av ledaren, med väldigt lite, eller ingen, input från andra.

En auktoritär ledare kan fortfarande bjuda in till öppna diskussioner och feedback från medarbetare. Men det slutgiltiga beslutet tas av ledaren. Framförallt när det kommer till att definiera mål, strukturer och processer.

Det auktoritära ledarskapet har i modern tid fått en negativ konnotation. Det har blivit synonymt med diktatur, bestraffning och svåra arbetsförhållanden.

Men ett auktoritärt ledarskap behöver inte vara dåligt. Det finns både för- och nackdelar med den här typen av ledarskap. Längre ner i artikeln går vi igenom dem alla.

När fungerar ett auktoritärt ledarskap

Det är framförallt i två typer av miljöer och situationer som det auktoritära ledarskapet kommer väl till hands. Även om det givetvis finns fler situationer där ett auktoritärt ledarskap kan fungera bra.

  • I nystartade grupper
  • När det krävs snabba direktiv

Men för att ett auktoritärt ledarskap ska fungera, även under rätt omständigheter, kräver det att ledaren har intagit positionen av ”rätt” anledningar och besitter rätt kvalitéer.

Nystartade grupper

I nybildade grupper där människor inte känner varandra och processerna är okända, så brukar en auktoritär ledare växa fram naturligt.

När projektet är nytt och omoget finns det sällan utstuderade processer och strukturer få att nå det gemensamma målet. Då kan en auktoritär ledare vara effektiv för att skapa trygghet inom gruppen, men också för att sätta bollen i rullning.

I takt med att projektet utvecklas och gruppdynamiken utvecklas, så brukar däremot det auktoritära ledarskapet bytas ut till ett mer demokratiskt ledarskap. Det är ett kritiskt skede, då det finns risk för interna konflikter – allra främst då den auktoritära ledarens position blir hotad.

När snabba beslut måste tas

När beslut måste tas snabbt och tiden är knapp, så är en auktoritär ledare oftast att föredra. Direktiv och processer måste implementeras fort för att projektet inte ska fallera.

Ett bra exempel är vid akutsituationer, låt säga en brand.

Varenda sekund är vital och gruppen måste arbeta tillsammans för att uppnå sitt mål; att komma ut. I en sådan situation finns det sällan tid för att diskutera upplägg, tankar och idéer. Beslut måste fattas kvickt och resolut. Varje individ i gruppen måste ha en förståelse för vad som måste göras och hur det ska göras.

Det går givetvis att utbyta idéer även vid kritiska situationer som dessa. Men någon behöver ge snabba direktiv och instruktioner; den auktoritära ledaren.

Genom att en person tar kommandot kan man snabbt skapa en samarbetande enhet som strävar efter samma mål.

Den här filosofin kan även appliceras på industrier där konkurrensen är hård och marknaden dynamisk. När snabba beslut behöver tas, finns det sällan utrymme för demokratiska diskussioner och utdragna möten.

Fördelar med auktoritärt ledarskap

Arbetsplats-som-är-produktiv

Det finns flera fördelar med att ha en auktoritär ledare. Här är några av de främsta.

Beslut kan tas fort

Den auktoritära ledaren tar de stora besluten på egen hand. När andra människor inte behöver konsulteras kan beslut tas på väldigt kort tid.

Den typen av beslutsfattning är väldigt effektiv vid akutsituationer, i miljöer med mycket stress och där tid inte finns i överflöd.

Många organisationer och företag lider av att de inte kan ta snabba beslut. Flera chefer, ledare och investerare behöver vara delaktiga för att ta beslut. Vilket resulterar i att de inte hinner agera tillräckligt snabbt för att följa med i utvecklingen och hamnar bakom sina konkurrenter.

Förbättrad produktivitet

En av de främsta fördelarna med auktoritärt ledarskap är att mål och processer är tydligt satta. Varje individ och gruppmedlem vet vad målet är, hur processen ser ut och vad som behöver göras.

Det innebär att medarbetare kan lägga all fokus på sitt arbete och sin del i strategin. De behöver inte oroa sig för potentiella problem och lägga tid på saker som är utanför deras område.

Med klara direktiv om vad som behöver göras, så kan individen lägga all fokus på sitt – vilket höjer organisationens produktivitet.

Det ger klarhet

Auktoritärt ledarskap har en förmåga att inspirera, motivera och influera grupper. Oftast sker det genom ledaren förmedlar ett klart och tydligt budskap för företagets strategiska mål och processer.

Varje medarbetare vet exakt vad de ska göra och hur de ska göra det. Det gör det enkelt för medarbetarna att följa företagets väg framåt.

Nackdelar med auktoritärt ledarskap

Auktoritär-ledare-är-bestämd

Precis som med alla andra ledarskapsstilar så finns det även potentiella nackdelar med en auktoritär ledare.

Kan kännas överväldigande

Det auktoritära ledarskapet innebär att ledaren bestämmer hur saker ska skötas. Vilka mål företaget har, hur arbetsuppgifter ska hanteras och vem som ska göra vad.

En del människor har svårt att hantera den här typen av auktoritet. Framförallt när ledaren är ung och medarbetarna är äldre eller mer erfarna.

Minskad feedback och innovation

En del auktoritära ledare tar emot feedback och diskuterar arbetet med chefer och arbetare. Många gör det däremot inte.

När ledaren inte konsulterar gruppen, eller gruppansvarig, så kan det begränsa kreativiteten på arbetsplatsen. Gruppmedlemmar kan även känna sig åsidosatta när deras expertis och erfarenhet inte används till sin fulla potential.

När den ledaren inte konsulterar och diskuterar med arbetsplatsen kan det förhindra gruppens innovationsförmåga och kreativitet. Om chefen dessutom inte är kreativ, så kan det ha en väldigt negativ påverkan på produktionen.

Fel person på fel position

En dålig chef är ineffektiv oavsett vilken ledarstil han anammar. Men en dålig auktoritär ledare kan få ödesdigra konsekvenser.

Oftast innebär det att personen uppvisar maktlystenhet och maktmissbruk. Att demonstrera sin makt och styra andra människor blir det primära och faktiska resultat hamnar i skymundan.

För att auktoritärt ledarskap ska kunna fungera, behöver ledaren besitta flera viktiga ledaregenskaper. Exempelvis disciplin, empati och en känsla för rättvisa. Utan dessa attribut riskerar ledarpositionen att övergå till ett regelrätt diktatorskap.

Det resulterar oftast i hög personalomsättning, dåliga arbetsförhållanden och ineffektiv produktion.

Exempel på auktoritära ledare

Staty-på-auktoritär-ledare

Det har sedan urminnes tider funnits auktoritära ledare, och så även idag. Några av de mest framgångsrika ledarna har varit auktoritära.

Exempel på auktoritära ledare:

  • Bill Gates
  • Martha Stewart
  • John F. Kennedy
  • Engelbert Dollfuss
  • Attila the Hun
  • Genghis Khan
  • Napoleon Bonaparte
  • Howell Raines

Det är vanligt att politiska ledare anammar ett auktoritärt ledarskap, men vi kan även se flera exempel hos kändisar, journalister och entreprenörer.

Läs också