Demokratiskt ledarskap: Definition och exempel

Demokratisk-ledare

Den demokratiska ledarstilen anses vara en av de bästa filosofierna för att höja gruppens moral och prestationer. Här är allt du behöver veta om demokratiskt ledarskap; vad det är, fördelar, nackdelar och exempel.


Demokratiskt ledarskap har sedan 90-talet utvecklats till att bli en av de mest framgångsrika ledarstilarna i västvärlden.

Några av de största organisationerna i världen styrs av demokratiska ledare, från Apple och Google, till Twitter och AFC (Nelson Mandela).

I den här artikeln hittar du allt du behöver veta om demokratiskt ledarskap.

Vad är demokratiskt ledarskap

Företag-har-ett-möte

Demokratiskt ledarskap, även känt som deltagande ledarskap, handlar om att låta flera människor delta i beslutsfattningen.

Den här typen av ledarstil kan appliceras både inom företag, idrott, skolor och myndigheter.

En demokratisk ledare uppmuntrar de anställda, eller gruppens medlemmar, att komma med idéer, feedback och förslag när beslut ska tas. Det är en öppen diskussion som inkluderar alla och som ger människor möjlighet att påverka – även om de inte har en ledarroll.

Grundpelare för demokratiskt ledarskap

Det var John Gastil som under 90-talet publicerade en artikel där han la grund för den demokratiska ledarstilen.

John definierar demokratiskt ledarskap med tre grundpelare:

 • Fördelningen av ansvar. Allt ansvar ligger inte på ledaren eller chefen. Hans roll är istället att distribuera ansvaret inom gruppen, för att optimera gruppens involvering och prestationer.
 • Empowerment. En stor del av det demokratiska ledarskapet handlar om empowerment. Genom att uppmuntra till diskussion, kreativitet och ansvar så stärker man inte bara gruppens moral, men även medlemmarnas kritiska tänkande och kompetens.
 • Assistans vid beslutsfattning. En demokratisk ledare fungerar också som en hjälpreda, eller guide, när gruppen diskuterar beslutsfattningen. Hans ansvar är att se till så att diskussionerna är produktiva och att relationerna inom gruppen är bra.

Demokratisk ledarstil fördelar

Ledare-hög-highfive-med-medarbetare

Det finns många fördelar med den demokratiska ledarstilen. Framförallt när det kommer till innovation och lagsammanhållning.

Fördelar:

 • Ökad kreativitet och innovation
 • Högre produktivitet
 • Högre engagemang
 • Förbättrad gruppdynamik
 • Inkluderande

Eftersom gruppens medlemmar tillåts dela sina tankar och idéer, så kan ett demokratiskt ledarskap leda till mer kreativitet och innovation.

När de anställda är involverade i beslutsfattningen så är det också mer sannolikt att de bryr sig mer om slutresultaten.

I studier som gjorts har man kunnat se att ett demokratiskt ledarskap ofta höjer produktiviteten inom gruppen.

Sammanhållningen inom gruppen tenderar också att stärkas. Eftersom alla är involverade i diskussioner och beslutsfattningen, så skapas starkare relationer och samarbeten mellan gruppmedlemmarna. En positiv gruppdynamik kan därför komma som ett resultat av en bra demokratisk ledare.

Demokratisk ledarstil nackdelar

Chef-dryg-handgest-till-medarbetare

Ett av de största problemen med den demokratiska ledarstilen är att den konsumerar mycket tid. När det bara finns en beslutsfattare så kan man ta snabba beslut.

När fler människor är involverade kan beslutsfattningen ta mycket längre tid. Vilket innebär att en demokratisk ledare inte passar i alla miljöer och situationer, exempelvis inom utryckningsyrken där snabba beslut är kritiska. Då kan en auktoritär ledare vara nödvändig.

Nackdelar:

 • Tidskrävande
 • Högre risk för fel beslut
 • Ledarens inflytande kan minska
 • Minoritetens åsikter kan köras över

Om gruppens medlemmar är oerfarna finns en risk för att ledaren guidas fel och tar dåliga beslut. De anställda ser oftast saker ur sitt perspektiv, och inte organisationens. Vilket innebär att beslut kan tas som gynnar medlemmarna – men inte organisationen.

Det finns också en betydande risk för att hierarkistrukturerna försvinner, där ledarens position minimeras. Konflikter kan därför uppkomma om vissa delar av gruppen inte får igenom sina idéer.

Det är nödvändigt för den demokratiska ledaren att visa att han har sista ordet, men att gruppen kan påverka beslutsfattningen.

Exempel på demokratiska ledare

Majoriteten av alla länder i västvärlden styrs av en eller flera demokratiska ledare, däribland Sverige.

Några av de största företagen i världen har också implementerat ett demokratiskt ledarskap. Google är en av dessa. Men även Twitters tidigare VD, Jack Dorsey, faller under definitionen av en demokratisk ledare.

Tim Cook, VD för Apple, är också en känd demokratisk ledare. Han omges av många människor som utmanar hans idéer genom regelbundna diskussioner.

Läs också