Företagskultur: Definition, fördelar och strategier

En stark företagskultur skapar en positiv arbetsplats med lojala och produktiva arbetare. Här är allt du behöver veta om företagskultur.


Medan en bra företagskultur kan höja produktiviteten och minska personalomsättningen i en organisation – så kan en dålig företagskultur få en motsatt effekt.

Om det vill sig riktigt illa kan ditt företag hamna på löpsedlarna och, i folkmun, bli synonymt med dåliga arbetsförhållanden.

En vanlig orsak till varför många företag utvecklar en negativ företagskultur, är för att ledarna inom gruppen helt enkelt inte vet vad det är.

Än mindre hur kulturen och företagets värderingar ska implementeras i arbetet.

Vad är företagskultur

Kvinnor-arbetar-på-kontor

Företagskultur definieras som en delad syn på värderingar, mål, attityder och procedurer inom en organisation.

Dessa gemensamma uppfattningar avgör hur anställda och chefer interagerar med varandra, men även med externa kunder.

Tidigare brukade företagskulturen beskrivas som, mer eller mindre, outtalade regler och normer.

Nuförtiden har många organisationer börjat definiera företagets kultur med ord. I USA är det inte ovanligt att företag gör offentliga redogörelser för företagets mål, vision och värdegrund.

Ett företags kultur kan innebära allt från klädkod och anställningsförmåner, till vilka värderingar företaget representerar och vilka visioner man har för framtiden.

Varför företagskultur är viktig

Arbetande-man-på-kontor

Att ha en definierad företagskultur är viktigt av flera anledningar. Framförallt för:

  • Anställda
  • Sammanhållningen
  • Marknadsföringen

Anställda

Genom att ha en klar och tydlig organisationskultur, så blir det lättare att hitta talanger som passar inom företaget. Människor vill arbeta på en arbetsplats vars kultur de kan identifiera sig med.

Det ökar chansen för att rätt personer söker sig till företaget. Det kan också leda till att personalomsättningen reduceras.

Sammanhållning

När ett företag har en kultur som de anställda kan identifiera sig med, så kan det stärka relationerna och lojaliteten inom företaget.

Alla människor är överens om kulturen och arbetar för samma vision och mål. Det skapar en gemenskap där alla arbetar ihop under samma förutsättningar.

Marknadsföring

Företagskulturen spelar också en nyckelroll i hur verksamheten marknadsförs till kunder och samhället.

Kunder köper inte bara produkten, men också märket och dess identitet. Med hjälp av en definierad företagskultur kan organisationen marknadsföra sig till kunder som kan identifiera sig med företagets kultur.

Hur bygger man en företagskultur

Positiv-företagskultur-öppnar-för-diskussion

Företagets kärnvärderingar och kultur är bara ord på ett papper – tills de appliceras i praktiken.

Det räcker inte med att skriva fina ord på sin hemsida. Företagskulturen måste praktiseras i verkligheten också.

Om ett företag inte lever upp till sina ord, så kommer företagets anseende och förtroende att sjunka både internt och externt.

För att bygga en framgångsrik företagskultur är det viktigt att:

1. Definiera företagskulturen

När ett företag är nytt, så formas företagskulturen automatiskt efter grundarens värderingar. Det är oftast en naturlig process som inte kräver speciellt mycket tid eller energi.

Men i takt med att företaget utvecklas och etableras, så behövs en mer definierad företagskultur.

Det räcker inte alltid med att leda som exempel – nyanställda och chefer behöver på förhand ha en förståelse för organisationskulturen.

Börja med att fastställa:

  • Vad är syftet med företaget
  • Vad vill du att företaget ska vara känt för
  • Vilka karaktärsdrag värderar du högt hos anställda

2. Kommunicera organisationskulturen

När företagets värderingar har fastställts behöver dessa kommuniceras med människor. Utan att förmedla företagets kultur inom företaget, så är de blott en okänd vision.

Ett vanligt och direkt sätt är genom att samla företagets medarbetare på en och samma plats. Kommunicera företagskulturen på ett inspirerande och inbjudande sätt.

Engagera de anställda till att delta och ställa sig bakom din vision.

Se till att varje nyanställd tar del av företagskulturen i början av sin anställning.

Företagets kultur ska genomsyra varje beslut, kommunikation och process inom företaget. Se till att de anställda hela tiden är medvetna om värderingarna inom gruppen.

3. Anställ för kulturen

När du anställer medarbetare är det viktigt att kandidaterna är medvetna och godkänner företagskulturen.

De behöver nödvändigtvis inte hålla med om alla värderingar. Men det är viktigt att de är kompatibla med organisationens kultur.

Det kan verka lockande att enbart anställa människor som håller med om allt. Men du vill inte ha en grupp individer där alla tänker likadant – det kan motverka innovation och utveckling.

Du vill därför anställa människor som kan utveckla företagskulturen på ett positivt sätt. De alla behöver inte vara ”ja”-sägande robotar.

4. Företagskultur kommer från toppen

Cheferna och ledarna i företaget sätter agendan. De är den drivande kraften bakom företagskulturen – oavsett om de gillar det eller ej.

Du behöver därför leda med exempel och hela tiden vara medveten om företagets vision.

Det är också viktigt att du anställer chefer som är kapabla till att främja företagets kultur. Du kan inte bygga en stark kultur med svaga ledare som inte tror på din vision.

Kompetens och ledaregenskaper är viktiga – men så är även ledarens förmåga att förmedla och implementera företagskulturen inom gruppen.

5. Led genom exempel

Som vi skrev i början, så är företagskultur endast ord på papper om de inte appliceras i praktiken.

Se till att du alltid sätter företagets integritet och värderingar först. Demonstrera för de anställd och utomstående att du tror och följer visionen helhjärtat.

Om du inte lever upp till förväntningarna av dina egna ord, så kommer förakt och illojal företagskultur att växa fram.

Exempel på företagskultur

Öppet-kontorslandskap

Man brukar kategorisera olika typer av företagskulturer, exempelvis: traditionalister, kollektivister och högpresterande.

En traditionell företagskultur brukar ha en professionell etikett med klara kontorsstrukturer. Det finns en tydlig hierarki och är datadriven.

Traditionella företagskulturer gör en distinkt skillnad mellan arbete och privatliv. En strikt klädkod är ett vanligt sätt för att implementera detta.

En kollektivistisk företagskultur är mindre fokuserade på hierarki och lägger mer vikt på fritt tänkande och innovation.

Etikettstandarden är oftast lite lösare än den traditionella, och man uppmuntrar ofta till öppna dialoger – oavsett jobbtitel.

Dessa två exempel är endast en droppe i havet av alla företagskulturer. Precis som oss människor, så kan en företagskultur vara unik och hämta inspiration från all världens hörn.

Företagskulturen behöver inte vara strikt traditionell eller kollektivistisk.

Läs också