Maslows behovstrappa: Allt du behöver veta

Maslows-behovstrappa-illustration

Maslows behovstrappa är en teori som erhållit stor uppmärksamhet, både inom och utanför akademin. I den här artikeln går vi igenom allt du behöver veta om Maslows behovspyramid.


Enligt Maslow har vi fem kategorier av behov: fysiologisk, trygghet, gemenskap, självkänsla och självförverkligande.

Vi har gått igenom dem i detalj, för att se vad varje kategori betyder och representerar.

Givetvis hittar du också illustrationer för att se hur behovstrappan ser ut.

Maslows behovstrappa

Den amerikanska psykologen Abraham Maslow introducerade teorin om behovstrappan 1943, i en artikel kallad ”A Theory of Human Motivation”.

Han fortsatte sedan utveckla konceptet i sin bok ”Motivation and Personality”, 1954.

Hierarkin i behovspyramiden bygger på idén att människor är motiverade att uppfylla grundläggande behov, innan de går vidare till mer komplexa behov.

Maslow menar på att människors främsta önskan är att uppnå självförverkligande. Det vill säga, att bli den bästa versionen av sig själv.

Men innan man kan uppnå den slutgiltiga nivån, så måste flera grundläggande behov uppfyllas och förverkligas först.

Behovstrappan

Maslows-behovstrappa-illustration

Maslows behovstrappa illustreras oftast i form av en pyramid. Längst ner i pyramiden är människans grundläggande behov.

Ju högre upp i pyramiden du går, desto mer avancerade och sofistikerade blir behoven.

Det slutgiltiga målet är att nå toppen av behovspyramiden; självförverkligande. Men innan dess, menar Maslow, behöver du uppfylla de tidigare stegen i pyramiden.

De fem stegen i behovstrappan:

 • Fysiologiska behov (Mat, vatten, värme och vila)
 • Trygghet (Säkerhet och stabilitet)
 • Gemenskap (Kärlek och social tillhörighet)
 • Självkänsla (Respekt, självförtroende, frihet, styrka och erkännande)
 • Självförverkligande (Behovet att bli den bästa versionen av sig själv)

Fysiologiska behov

De fysiologiska behoven innefattar de vitala delarna för vår överlevnad. Exempelvis:

 • Mat
 • Vatten
 • Luft
 • Sömn
 • Värme
 • Kläder
 • Sex

Om dessa behov inte är tillfredsställda så kan inte människans kropp fungera optimalt. Maslow identifierade det här steget som den viktigaste nivån.

Alla andra nivåer är sekundära behov tills den här nivån är uppfylld.

Maslow inkluderade fortplantning i det här steget, eftersom det är vitalt för vår arts överlevnad.

Trygghet

Den nästa nivån i Maslows behovstrappa är trygghet och säkerhet. Människor vill ha kontroll och ordning i sina liv.

 • Hälsa och välmående
 • Finansiell-, emotionell- och fysisk säkerhet
 • Social stabilitet
 • Säkerhet från olyckor och skador

Det här steget räknas fortfarande som ”grundläggande behov”. Nivån kan uppfyllas genom att exempelvis flytta till ett säkert område, ha en hälsoförsäkring och ett sparkonto.

Även samhället har ett inflytande i den här nivån, med hjälp av polis, sjukvård och skolsystem.

Gemenskap

Efter att de fysiologiska- och säkerhetsbehoven har uppfyllts, så motiveras människan av den tredje nivån: gemenskap.

 • Vänskap
 • Intimitet
 • Kärlek
 • Familj
 • Sociala grupper

Människan har ett starkt behov av tillhörighet och acceptans. Vänskap, familj och kärlek spelar en stor roll i våra liv. Att vara en del av en grupp är viktigt, det kan exempelvis innefatta organiserad religion, idrott eller en bokklubb.

Självkänsla

Den fjärde nivån i Maslows behovstrappa är självkänsla. Maslow kategoriserar den här nivån i två delar: känsla för sig själv och känslan man får från andra.

Självkänsla:

 • Värdighet
 • Självständighet
 • Bedrifter/prestationer
 • Kompetens

Känsla från andra:

 • Respekt
 • Uppskattning
 • Prestige

Självkänslan är intern såväl som extern. Motivationen baseras på självförtroende, som ofta kommer från ens kompetens, bedrifter och självständighet i samhället och världen.

Den externa självkänslan kommer från respekten och uppskattningen från andra människor.

Maslow menade på att den interna självkänslan är primär och den externa självkänslan är sekundär för vuxna. Hans texter indikerar att den externa självkänslan, det vill säga respekt och rykte, är viktigast för barn.

Självförverkligande

I toppen av Maslows behovstrappa, eller behovspyramid, är självförverkligande. Den slutgiltiga destinationen för människans behov.

Maslow förklarade; ”vad en man kan bli, måste han bli”. Vad han menar är att människans främsta önskan är att kunna nå sin fulla potential.

Vid det här steget så har människan redan uppfyllt alla grundläggande behov. Den främsta motivationen är nu personlig utveckling, att bli den bästa versionen av sig själv.

Det kan innefatta saker som att:

 • Eftersträva specifika mål
 • Föräldraskap
 • Utvecklingen av talanger och förmågor

Målen och motivationerna varierar från person till person. Det kan vara allt från att uppnå sin fulla potential akademiskt, till ekonomiskt och atletiskt.

Maslows behovstrappa 8 steg

Mänskliga-behov

I Maslows två första publikationer (1943 och 1954) så beskriver han behovstrappan i fem steg.

Men under 70-talet expanderade han konceptet genom att lägga till tre nya nivåer. Vilket innebär att Maslows behovspyramid numera har 8 nivåer, eller hierarkier.

Tre nya nivåer i behovstrappan:

 • Kognitiva behov. Den centrala delen är människans hunger efter kunskap. Människor vill, generellt sett, lära sig mer om världen och vår plats i den.
 • Estetiska behov. Den här nivån refererar till skönhet, form och kreativitet. Människor kan uppfylla det här steget genom deras behov av att skapa. Exempelvis konst, musik, litteratur och andra typer av uttryck.
 • Överskridande behov. Fokus ligger på spiritualitet. Människan har ett inre driv för att se och upptäcka saker utöver vår fysiska natur. Man fokuserar på att hjälpa andra och att praktisera religion och spiritualitet.

Maslows behovstrappa kritik

Maslows teorier har blivit väldigt populära både inom och utanför akademin. Men precis som allt annat, så är behovstrappan inte fri från kritik.

Även om nyligen publicerade studier ser ut att bekräfta Maslows idé om människans fundamentala behov, så riktar sig kritiken mot den exakta hierarkin som Maslow beskriver.

Forskarna Wahba och Birdwell rapporterade att det inte finns tillräckligt med belägg för Maslows rankning av de olika nivåerna, eller att en hierarkisk ordning ens existerar.

En annan kritik som behovstrappan fått utstå är det faktum att den är svår att mäta och testa. Framförallt när det kommer till den slutgiltiga nivån i behovspyramiden; självförverkligande.

Maslows forskning till självförverkligande baseras på ett begränsat antal individer. Varav en del av dem var hans vänner, och en del bygger på biografier om kända personer som Maslow ansåg var självförverkligade.

På senare tid har det även riktats kritik mot Maslow, då man tror att hans trossystem inspirerats av ”The Blackfeet nation”. Det är ett reservat som Maslow studerade vid, i egenskap av antropolog.

Det har däremot inte framkommit några bevis på att Maslow faktiskt skulle ha stulit eller lånat idéer från Blackfeet nation.

Vem var Abraham Maslow

Abraham-Maslow-ritning

Abraham Maslow (1908 – 1970) var en amerikansk psykolog som gjorde sig som mest känd när han skapade Maslows hierarki av behov.

Maslow var en professor på Brandeis University, Brooklyn College, New School for Social Research och Columbia University.

En stor del av hans fokus var på människors positiva egenskaper, istället för att behandla dem som ”en påse symptom”.

Abraham Harold Maslow är en av vår tids kändaste psykologer. I en undersökning som publicerades 2002, så kom man fram till att Maslow är en av de tio mest citerade psykologerna under 1900-talet.

Maslow dog den 8:e Juni, 1970, av en hjärtattack när han var ute och joggade i Kalifornien. Han må ha lämnat jordelivet, men hans idéer, behovstrappa och psykologiska fynd lever ännu kvar.

Läs också