Vad är ledarskap: Komplett introduktion

Ledarskap-illustrerat

Ledarskap är en eller flera personers förmåga att influera och guida en grupp människor. I den här artikeln går vi in på djupet om vad ledarskap och ledare är för något.


Ledarskap är en simpel term – men ett komplext ämne.

Vad många missar, även inom stora företag, är vad ledarskap och en ledare faktiskt är för något. Det är mer än att bara ha en chefsroll och högre lön än andra.

Faktum är att alla chefer inte är ledare – och många vanliga arbetare är ledare.

Så här definieras ledarskap, ledare och ledarstilar. Vi går även igenom varför ledarskap är viktigt, både privat- och i arbetslivet.

Vad är ledarskap

Röd-båt-är-ledare-för-grupp

Ledarskap är, i sin renaste form, ett inflytande som får andra människor att följa.

Du kan med andra ord hitta ledarskap överallt i samhället, vare sig det är på arbetsplatsen, i kompisgänget eller familjen.

Ledarskap behöver inte definieras som en formell chefsposition. Utan det kan vara en person i ett kompisgäng som brukar ta initiativ och leder gruppen på utflykter.

Ledarskap är när en eller flera personer leder en grupp. Det behöver inte ens vara en uttalad roll, utan den kan ha växt fram naturligt inom gruppen.

Vad är en ledare

Kvinnlig-ledare-på-kontor

Termen ”ledare” väcker säkerligen starka associationer hos dig. Troligtvis föreställer du dig en politiker, idrottstränare eller en chef på ett företag.

Men som vi beskrev här ovanför, så kan det också finnas ledare inom familjen, släkten och andra sociala grupper.

En ledare brukar definieras som:

  • En person som kan inspirera och motivera följarna i gruppen
  • En person som har en vision och en väg för att förverkliga den
  • En person som stödjer gruppen för att nå sina mål

Varje företag, grupp och organisation behöver en eller flera ledare. Det är fördelaktigt för att skapa struktur, processer och en gemensamhet inom gruppen.

Även om gruppen inte har en uttalad ledare, så brukar den typen av roll växa fram naturligt.

För att bli en effektiv ledare behöver personen ha bra ledaregenskaper, för att kunna bygga en vision, direktiv och leda gruppen till slutmålet.

Ledarens ledarskapsstil

Ledarskap är själva rollen, eller positionen, inom en grupp. Ledaren är personen som har den rollen.

Ledaren har i sin tur en ledarskapsstil – ett sätt att leda.

Hur ledaren leder gruppen är vitalt för projektets välmående, motivation och resultat. En dålig ledare kan försämra gruppmedlemmarnas prestationer avsevärt, medan en bra ledare kan göra det motsatta.

Det finns många olika ledarskapsstilar att anamma. Men bäst är att anpassa ledarstilen utefter gruppen, situationen och miljön.

En auktoritär ledarskapsstil är bra när snabba och resoluta beslut behöver tas, exempelvis i akutsituationer. Om det brinner i huset så vill du ha en ledare som ger order och delegerar arbetsuppgifter illa kvickt.

En demokratisk ledarskapsstil passar bäst i situationer och inom företag där kreativitet och innovation är viktigt. Alla får komma till tals och komma med nya idéer, vilket uppmuntrar till innovation.

Om vi går tillbaka till vårt tidigare exempel med det brinnande huset, så vill du helst inte ha en demokratisk ledare. Långvariga diskussioner och delad beslutsfattning är tidskrävande och är därför inte bra i akutsituationer som dessa.

Här kan du läsa mer om olika typer av ledarstilar:

Som du ser finns det en hel del ledarstilar att välja på, alla med sina fördelar och nackdelar.

Varför behövs ledarskap

Ledarskap fyller flera viktiga funktioner inom en organisation. Varav en av de viktigaste är att skapa och erbjuda en stark vision för företaget eller gruppen.

Ledarens uppdrag är att presentera visionen på ett attraherande sätt och visa hur gruppen ska nå dit.

Inom en grupp finns flera personer med olika kompetenser och talanger. Det är viktigt för ledaren att identifiera dessa för att hjälpa gruppen att nå det kollektiva målet.

Det ligger i människans natur att vilja följa en ledare. Att ha en person som guidar dem rätt och visar vägen. Det gör det lättare för gruppmedlemmarna att fokusera på sina arbetsuppgifter och inte behöva oroa sig för saker runtomkring.

Genom att inspirera människor och skapa de rätta arbetsförhållandena, så kan en ledare få ut mycket mer ur varje person än om ett ledarskap inte hade funnits på plats.

Chef eller ledare – vad är skillnaden

Chefer-i-kostym

En chef och en ledare är inte nödvändigtvis samma sak.

En chef är någon som har tilldelats en formell position inom ett företag eller organisation. Det betyder inte nödvändigtvis att han är en ledare.

Om en chef sitter i sin arbetsstol hela dagen, knappt svarar på tilltal och bara fyller i statistik – så är han knappast en ledare. Han har endast en chefsroll.

En ledare är någon som inspirerar, motiverar, stödjer, fattar beslut, har en vision och som guidar gruppens medlemmar. Det innebär att vem som helst kan bli en ledare, så länge gruppen accepterar denne.

Du behöver alltså inte vara chef för att vara en ledare, och en chef är inte per automatik en ledare.

Läs också